Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

Odluka o organizaciji rada Okružnog suda u Banjaluci, počev od 2.11.2020. godine i obaveznom sprovođenju epidemioloških mjera donesenih u cilju sprečavanja širenja virusa korona (COVID-19)

03.11.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANJALUCI

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 12, 78 000 Banja Luka

TELEFONI:051/211-594, 051/211-598, 051/211-582, 051/211-630,

Web:www.okruznisud-bl.com  E-mail: mail@okruznisud-bl.com

JIB: 4401624880004; Matični broj:1003909

 

 

 

Broj: : 011-0-Su-V-20 000 190

Dana, 2. 11. 2020. godine

 

 

Na osnovu ovlašćenja iz člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 37/12, 44/15 i 100/17), na osnovu Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama ( “Službeni glasnik Republike Srpske” broj 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ( “Službeni glasnik Republike Srpske” broj 90/17, 42/20 i 98/20), kao i na na osnovu Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske, broj 59-1/20 od 20.10.2020. godine, o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, Preporuke Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske, broj 60-5/20 od 25.10.2020. godine, Obavještenja Ministarstva pravde Republike Srpske broj 08.020/Sl-10/2020 od 26.10.2020. godine, dopisa Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine od 30.10.2020. godine, a u vezi sa Odlukom o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.4.2020. godine, kao i sa Odlukom i Uputstvom za automatsko eksportovanje dokumenata iz predmeta u CMS, donesenim na sjednici VSTV_a BiH, održanoj telefonskim putem dana 23.4. 2020. godine, te na osnovu važećih uputstava JZU “Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju, uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU “Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance, kao i odluka drugih nadležnih organa, predsjednica Okružnog suda u Banjaluci, dana 2. 11. 2020. godine, donosi 

 

 

O D L U K U

 

 

o organizaciji rada Okružnog suda u Banjaluci, počev od 2.11. 2020. godine i

o obaveznom sprovođenju epidemioloških mjera donesenih u cilju sprečavanja širenja

virusa korona (COVID-19)

u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih i svih učesnika u postupku

 

 

I

 

Shodno obavezi zdravstvene i epidemiološke zaštite svih zaposlenih u sudu, kao i lica koja službeno dolaze u Sud i dalje se imaju, bez izuzetka, sprovoditi sljedeće mjere zaštite života i zdravlja:

-          obavezno korištenje na ulazima u zgradu korita za dezinfekciju obuće (dezobarijera), dozera sa dezinfekcionim sredstvima za ruke, te obavezno mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerom,

-          obavezno poštovanje mjere socijalne distance od dva metra prilikom ulaska u zgradu Suda i boravka u istoj,

-          obavezno i pravilno nošenje zaštitne maske (prekrivena usta, nos i brada), tokom boravka u zgradi Suda,

-          obavezno obezbjeđenje od strane uprave suda potrebne vrste i količine adekvatnih zaštitnih i dezinfekcionih sredstava, te obavezno i redovno vršenje dezinfekcije prostorija u zgradi, u organizaciji Suda, a posebno javno dostupnih prostorija kao što su hodnici, sudnice, pisarnica, protokoli, prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode, toaleti i sl.

 

U slučaju nepostojanja zaštitnih sredstava neophodnih za provođenje potrebnih epidemioloških mjera, predsjednica suda će o istom obavijestiti Ministratsvo pravde Republike Srpske i Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine, u cilju obezbjeđivanja ovih sredstava I prekida rada Suda sve dok se ta sredstva ne obezbjede.

 

 

II

 

Ulazak u zgradu Suda dozvoljen je samo zaposlenima u Sudu i Okružnom centru Sudske policije Banjaluka, kao i svim učesnicima u postupcima koji se vode pred ovim sudom - isključivo uz pisani poziv i to neposredno pred zakazan termin.

 

Licima ovlašćenim za predaju pismena i vršenje uvida u spise, nije dozvoljen ulazak u prostorije sudske pisarnice, već isključivo do šaltera kancelarije za prijem i otpremu pošte.

 

Zaposleni radnik na obezbjeđenju i informacijama dužan je, uz asistenciju policajaca Okružnog centra Sudske policije Banjaluka, da vodi računa da lica koja službeno ulaze u Sud i borave u hodnicima, striktno poštuju mjeru socijalne distance od dva metra i da se prema istima provedu i sve druge propisane mjere zaštite prilikom ulaska u zgradu Suda i boravka u sudskim hodnicima.

 

 

III

 

Ročišta u predmetima koja se vode pred Okružnim sudom u Banjaluci moguće je zakazivati i održavati samo na način i u prostorijama u kojima je moguće obezbijediti socijalnu distancu od dva metra između svih prisutnih u tim prostorijama, za što su odgovorne sudije koja ta ročišta zakazuju, uz konstantno prirodno provjetravanje i dezinfekciju sudnica i drugih prostorija prije i nakon održanih ročišta, koje će vršiti radnici koji su za to zaduženi, pri čemu se ima voditi računa o hitnosti i starosti predmeta, a naročito o broju učesnika u postupku, sve u skladu sa tačkom 6. Odluke o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.4.2020. godine.

 

 

IV

 

Shodno Odluci predsjednice suda o obavezi sačinjavanja planova sudjenja u prvostepenom krivičnom postupku, broj 011-Su-20-000 752 od 15. 05. 2020. godine, sudije rasporedjene na taj referat dužne su da redovno i pravilno sačinjavaju PLANOVE SUDJENJA za svaki tekući mjesec u godini, a po mogućnosti i za dalji period, popunjavanjem TABELA, kreiranih po nalogu predsjednice suda, u koje se imaju unijeti svi traženi podaci.

 

V

 

U skladu sa Prepurukom Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske, broj 60 -5/20 od 25. 10. 2020. godine, Okružni sud u Banjaluci će prioritetno rješavati predmete po prekršajnim i krivičnim prijavama koje su podnese zbog nepoštovanja mjera donesenih u cilju sprečavanja širenja virusa korona.

 

U području krivične nadležnosti, predsjednica suda, će sa Glavnim okružnim javnim tužiocem u Banjaluci preduzimati sinhronizovane i koordinisane mjere, shodno razvoju epidemiološke situacije, shodno tački 3. a. Odluke o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.4.2020. godine.

 

 

VI

 

Predsjednica suda se obavezuje da rad u Sudu organizuje na najoptimalniji način, uz vodjenje računa o trenutnoj epidemiooškoj situaciji na području rada Suda, koju procjenjuje nadležni organ, uz obezbjeđenje korišćenja odmora za zaposlene u toku radnog vremena (pauze) - van prostorija Suda, vodeći računa da se proces rada odvija nesmetano, sve u skladu sa tačkom 2. Obavještenja Ministarstva pravde Republike Srpske broj 08.020/Sl-10/2020 od 26.10.2020. godine.

 

 

VII

 

 

Predsjednica suda će odrediti broj nosilaca pravosudnih funkcija, kao i drugih zaposlenih koji dolaze na posao shodno prostornim mogućnostima Suda za rad u uslovima propisane distance, te zdravstvene i epidemiološke zaštite svih koji dolaze na posao i lica koja po pozivu dolaze u Sud, uz obavezu obezbjeđenja ravnomjernog opterećenja svih sudija, kao i ostalih zaposlenih prilikom pravljenja rasporeda poslova, sve u skladu sa tačkom 4. Odluke o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.4.2020. godine.

 

VIII

 

 

Okružni sud u Banjaluci omogućiće i organizovati i RAD KOD KUĆE, ako je isti objektivno moguće organizovati, prije svega za sudije u prvostepenim postupcima (kao što je priprema i izrada nacrta sudskih odluka u predmetima u kojima je to moguće, proučavanje i priprema predmeta za njihovo dalje rješavanje i procesuiranje i dr), shodno Odluci Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine održanoj telefonskim putem dana 23.4. 2020. godine, a po procjeni i uz saglasnost predsjednika odjeljenja i predsjednice suda, i to na način propisan od strane Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, po mogućnosti korištenjem Uputstva za automatsko eksportovanje dokumenata iz predmeta u CMS donesenom na istoj sjednici, odnosno,

 

i za druge zaposlene, čiji se poslovi objektivno mogu obavljati kod kuće, a po procjeni i uz saglasnost sekretara suda i šefova Odsjeka u Sudu, i to na način propisan ili odobren od strane predsjednice suda.

 

IX

 

Napuštanje zgrade Suda, izvan vremena određenog za redovnu dnevnu pauzu, dopušteno je za sve zaposlene samo uz izričito pisano odobrenje predsjednice suda, o čemu će se i dalje voditi posebna evidencija od strane tehničkog sekretara suda.

 

Za vrijeme rada, zabranjeno je svako sastajanje i zadržavanje u kancelarijama i drugim prostorijama Suda, osim u slučaju obavljanja redovnih radnih zadataka u istima.

 

 

X

 

Sve odluke predsjednice suda o liberalizaciji ili pooštravanju epidemioloških mjera (u slučaju pogoršane epidemiološke situacije na teritoriji rada suda), moraju biti srazmjerne trenutnoj epidemiološkoj situaciji, koja se mora svakodnevno pratiti na području rada Suda, shodno tački 3. Odluke o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.4.2020. godine, kao i tački 14. Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske, broj 59-1/20 od 20.10.2020. godine,

 

 

XI

 

Svi zaposleni u sudu, dužni su bez odlaganja putem e-maila obavijestiti, i to sudije predsjednicu suda, a ostali zaposleni - sekretara suda i neposrednog rukovodioca, u slučaju pojave prvih simptoma, koji ukazuju na mogućnost zaraze virusom Covid - 19, ili u slučaju saznanja za neposredan kontakt sa osobom pozitivnom na virus, ili u bilo kojem drugom slučaju koji ukazuje na objektivnu suspektnost na zarazu od virusa, kako bi se istima hitno odobrio izlazak iz zgrade Suda, odnosno odsustvo s posla, zavisno od razvoja situacije, s tim što će se odsustvo s posla pravdati isključivo odlukom nadležne zdravstvene ustanove o izolaciji, a nakon toga doznakom za bolovanje, ili eventualno po osnovu odobrenog korištenja neiskorištenih dana godišnjeg odmora za 2020. godinu, isključivo na zahtjev zaposlenog, dok će se u svim drugim slučajevima odsustvo smatrati neopravdanim.   

 

 

XII

 

Predsjednica suda će o svim propisanim mjerama donesenim po uputama nadležnih organa i o načinu organizacije rada Suda, redovno obavještavati Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske, Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Advokatsku komoru Republike Sprske, te istaći jasna uputstva na ulaznim vratima u Sud o načinu ponašanja svih koji ulaze u zgradu Suda, shodno tački 6. Obavještenja Ministarstva pravde Republike Srpske broj 08.020/Sl-10/2020 od 26.10.2020. godine, kao i tački 7. Odluke o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.4.2020. godine.

 

 

XIII

 

Ovom odlukom stavlja se van snage odluka Okružnog suda u Banjaluci 011-0-Su-20-001 622 od 22.10.2020. godine.

 

 

XIV

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

       Predsjednica suda

Marija Aničić - Zgonjanin

 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh