Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

8 april Međunarodni dan Roma

08.04.2020.


Međunarodni dan Roma obilježava se 8. aprila još od 1971. godine, u sjećanje na prvi Svjetski kongres Roma, kada su se prvi put susreli predstavnici Roma iz 25 zemalja i osnovali Romsku uniju. Tog dana izabrani su romska zastava i službena himna i  odlučeno je da se izmijene svi uvredljivi nazivi njihovog naroda sa riječju Rom što u prevodu sa romskog jezika znači čovjek.

Iako su ostvareni brojni pomaci, s ciljem punog uključivanja Roma u sve društvene tokove, prvenstveno u kontekstu uspostavljanja zakonodavnog i institucionalnog okvira, Romi u BiH se i danas suočavaju s kršenjem njihovih osnovnih prava, te je potrebno nastaviti aktivno djelovanje u tom pravcu, na svim nivoima vlasti u BiH i obezbijediti bolji pristup u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava.

Pristup pravdi mora biti jednak i uniforman za sve građane pred sudom, a odnos nosioca pravosudnih funkcija prema svim korisnicima pravosudnog sistema mora biti jednak bez obzira na porijeklo, rasu, spol, dob, vjeru, nacionalnost, društveni ili ekonomski status.

U tom smislu, a obzirom da je problem diskriminacije istaknut kao jedan od gorućih problema sa kojima se Romi suočavaju, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VSTV BiH) je, u okviru Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“, koji finansira Vlada Švedske, izvršilo analizu predmeta diskriminacije na sudovima u Bosni i Hercegovini.

Na temelju rezultata predmetne Analize, VSTV BiH je izvršilo dopunu Sistema za automatsko upravljanje predmetima (u daljem tekstu: CMS sistem), kako bi se omogućilo sveobuhvatno prikupljanje podataka o oblicima, vrstama i osnovama diskriminacije u pravosuđu BiH.

Naime, adekvatno prikupljanje podataka, koje prije toga nije bilo moguće, je neizostavan uslov za vršenje monitoringa stanja kada je riječ o predmetima diskriminacije, a zatim, što je najvažnije, i poduzimanje aktivnosti za otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti.

Pored toga, neujednačena sudska praksa u ovoj oblasti, kao i nedovoljno razumijevanje pojedinih instituta Zakona o zabrani diskriminacije, ukazali su i na potrebu dodatne edukacije sudija i drugih uposlenika sudova, koji vrše unos podataka u CMS sistem. Stoga, VSTV BiH planira provesti odgovarajuće obuke, kojima će se nosioci pravosudnih funkcija i pravosudno osoblje dodatno educirati o značaju i načinu unošenja podataka, koji se odnose na diskriminaciju.

Dakle, unapređenje načina unošenja i prikupljanja podataka omogućava identificiranje, pa slijedom toga i otklanjanje eventualnih problema u pravosuđu BiH kada je riječ o postupanju u predmetima diskriminacije. Posljedično tome, pravosuđe, koje pravilno primjenjuje Zakon o zabrani diskriminacije, kreira pravnu sigurnost i u konačnici omogućava pristup pravdi za sve građane BiH.

Također se napominje da VSTV BiH brine o tome da se programima obuke i stručnog usavršavanja entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca obuhvate odgovarajuće obuke/seminari, sa ciljem upoznavanja nosioca pravosudnih funkcija sa položajem i potrebama pripadnika ranjivih grupa, kao ravnopravnih korisnika pravosuđa, te pružanja adekvatne pomoći i podrške u ostvarenju njihovih prava, tj. osiguranja jednakog pristupa pravdi.

 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh