Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Konferencija „Ujednačavanje sudske prakse u Bosni i Hercegovini – preliminarni rezultati rada panela za ujednačavanje sudske prakse”

14.06.2017.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je 9. juna 2017. godine u saradnji sa Vijećem Evrope održalo treću godišnju konferenciju na temu „Ujednačavanje sudske prakse u Bosni i Hercegovini – preliminarni rezultati rada panela za ujednačavanje sudske prakse”. Cilj konferencije je bio predstavljanje rada panela u prethodnoj godini.

O procesu ujednačavanja sudske prakse govorili su Mirsad Ćeman,  predsjednik Ustavnog suda BiH i Elena Brezoska – Jovanovska ispred Vijeća Evrope, dok su svoje viđenje rada panela iznijeli Ranko Debevec, predsjednik Suda BiH, Damjan Kaurinović, predsjednik Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, sudija Obren Bužanin, predsjednik krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda Republike Srpske i sudija Zdenko Eterović, predsjednik upravnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH. U svojim izlaganjima su, između ostalog, izrazili punu podršku i posvećenost nastavku stručnog dijaloga sudova najviše instance, koji funkcioniše u složenoj pravosudnoj strukturi Bosne i Hercegovine, te naglasili značaj procesa kao dobar primjer za zemlje u regionu i šire. Takođe su podcrtali važnost načela pravne sigurnosti kao elementa prava na pravično suđenje i standarda koje je po ovom pitanju utvrdio Evropski sud za ljudska prava odlučujući u svojim predmetima (Iordan Iordanov protiv Bugarske, Spaseski protiv Makedonije, Vusić protiv Hrvatske i dr).

Rezultate i izazove panela iz građanske oblasti predstavio je sudija Senad Tica iz Vrhovnog suda Republike Srpske, dok su rad panela iz krivične i upravne oblasti predstavili sudije Hilmo Vučinić i Zvjezdana Antonović iz Suda BiH. Sudovi najviše instance su u protekloj godini usaglasili pravno shvatanje u vezi alternacije tužbenih zahtjeva, te veći dio Orijentacionih kriterija za naknadu nematerijalne štete. Usaglašene su i inicijative za izmjenu određenih aspekata entitetskih zakona o upravnim sporovima, te odredaba u vezi zamjene kazne zatvora novčanom kaznom, posebnih istražnih radnji i krivičnog djela otkrivanja identiteta zaštićenog svjedoka. Nadležnim institucijama je dostavljena i argumentovana inicijativa za usklađivanjem materijalnog krivičnog zakonodavstva u cjelini.

Stečena iskustva i preporuke za dalji rad panela predstavile su sudije Maida Kovačević iz Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, te Fatima Imamović iz Vrhovnog suda Federacije BiH. Tako su iznijele prijedlog izmjena u radu panela, imajući u vidu da vrhovni sudovi postupaju po zahtjevima za rješavanje spornih pravnih pitanja u roku od 60 dana. Pored potrebe za normiranjem rada u panelima, podcrtana je važnost približavanja rada panela nižestepenim sudovima putem okruglih stolova, kao i neophodnost uspostave i jačanja odjeljenja za sudsku praksu.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici zakonodavne vlasti, te predstavnici EUSR-a i OSCE-a. Posebna zahvalnost je upućena Vijeću Evrope koje je kroz projekat „Jačanje kapaciteta pravosuđa u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini“, dalo svoju punu podršku uspostavljanju ovakvog mehanizma za ujednačavanje sudske prakse, te organizaciji sastanaka panela u prethodne tri godine.

Učesnici konferencije su se složili da su rezultati rada panela značajni, naročito kada se posmatra složena organizacija pravosuđa u BiH, te da je jako važna i sama mogućnost raspravljanja o pojedinim pravnim pitanjima, koja nerijetko zbog svoje kompleksnosti predstavljaju izazov ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i čitavu regiju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

KONFERENCIJA-2017-PANEL-4.jpg

KONFERENCIJA-2017-PANEL-5.jpg

KONFERENCIJA-2017-PANEL-2.jpg

Ostale fotografije