Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

PRIZNANJE STRANIH SUDSKIH ODLUKA

15.06.2021.

Predlagač podnosi zahtjev za priznanje strane sudske odluke u dva primjerka, popunjen sa obaveznim elementima (navedeni u obrazcu koji možete preuzeti u prilogu) i sa sljedećim obaveznim prilozima:

1)   Strana sudska odluka sa klauzulom pravosnažnosti čije priznanje se traži u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (2 primjerka)

-          stranom sudskom odlukom smatra se i poravnanje zaključeno pred sudom,

-          stranom sudskom odlukom smatra se i odluka drugog organa koja je u državi u kojoj je donesena izjednačena sa sudskom odlukom, odnosno sudskim poravnanjem ako se njime regulišu statusni, porodični ili imovinski odnosi, odnosno drugi materijalnopravni odnosi sa međunarodnim elementom;

2)      Ukoliko pravosnažnost nije konstatovana na stranoj sudskoj odluci potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog stranog suda, odnosno drugog organa o pravosnažnosti strane sudske odluke po pravu države u kojoj je donesena;

3)      Original ili ovjeren prevod strane sudske odluke ili odluke drugog organa čije se priznanje traži, a koja je izjednačena sa stranom sudskom odlukom, sačinjenog od strane sudskog tumača (2 primjerka)

Ako se predmetni zahtjev podnosi putem punomoćnika, uz zahtjev je potrebno dostaviti punomoć za zastupanje. Ukoliko punomoćnik nije advokat potrebno je dostaviti dokaz o srodstvu sa punomoćnikom.

 

(Punomoćnik može biti advokat, advokatsko društvo ili zaposleni kod službe za besplatnu pravnu pomoć, kao i bračni, odnosno vanbračni drug stranke ili srodnik stranke po krvi ili po tazbini po pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji zaključno do četvrtog stepena, odnosno srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena.)

 

 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh