Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

SENTENCA

03.11.2020.

IZVRŠNA NOTARSKA ISPRAVA

OTPRAVAK ORIGINALA U SVRHU IZVRŠENJA

Član 23. stav 1 tačka 3) i član 27 Zakona o izvršnom postupku vezano za član 85 stav 1 i član 102 stav 1 Zakona o notarima

 

Žalba izvršenika bez osnova ukazuje da notarski obrađen Ugovor o zakupu snabdjeven klauzulom izvršnosti ,,otpravak originala u svrhu izvršenja“ nije izvršna isprava. Podobnost izvršne notarske isprave za izvršenje cijeni se prema odredbama Zakona o notarima. Navedene zakonske odredbe ne propisuju obavezu notara da prilikom izdavanja otpravka u svrhu izvršenja u istom konstatuje dospjelost i visinu potraživanja, te tražioca izvršenja i izvršenika, a kako je to izraženo i u odluci Ustavnog suda broj AP-5252/18 od 03.05.2020. godine.

 

 

 

Izvod iz obrazloženja

Rješenjem Osnovnog suda u …. broj ……. od 00.00.0000. godine djelimično je usvojen prigovor izvršenika izjavljen protiv rješenja o izvršenju broj … od 00.00.0000. godine, te je osporeno rješenje o izvršenju u dijelu koji se odnosi na isplatu glavnog duga i zakonske zatezne kamate na glavni dug i predmeta izvršenja izmijenjeno, tako da je na prijedlog tražioca izvršenja određeno izvršenje protiv izvršenika na osnovu izvršne isprave - notarski ovjerenog ugovor o zakupu poslovnog prostora broj OPU … od 00.00.0000. godine radi naplate novčanog potraživanja tražioca izvršenja na ime zakupnine za period 00.00.0000. do 00.00.0000. godine u iznosu od 000.000,00 KM, uvećano za zakonsku zateznu kamatu na taj dug počev od dospijeća svakog mjesečnog iznosa pa do 00.00.0000. godine (dan izrade nalaza o vještačenju) u iznosu od 000.000,00 KM, što sveukupno iznosi 000.000,00 KM, zabilježbom izvršenja, procjenom i prodajom nepokretnosti izvršenika upisanih u …., te prenosom sredstava dobijenih prodajom tih nepokretnosti na račun tražioca izvršenja.

 

Prema članu 23. stav 1. tačka 3. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18), izvršna isprava je i izvršna notarska isprava.

Član 85. tačka 1. Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11 i 20/2014) propisuje da su notarski obrađene isprave izvršne isprave ukoliko su sačinjene u propisanoj formi i ako su sastavljene o nekom pravu potraživanja koje ima za predmet plaćanje neke određene sume novca ili davanje određene količine drugih zamjenjivih stvari ili vrijednosnih papira, a dužnik je u ispravi pristao na izvršenje bez odlaganja.

Prema ugovoru o zakupu poslovnog prostora koji je notarski obrađen pod brojem OPU … dana 00.00.0000. godine, zakupac, ovdje izvršenik, se obavezao plaćati zakupodavcu, ovdje tražiocu izvršenja, iznos od 0.000,00 KM na ime mjesečne zakupnine za predmetni poslovni prostor najkasnije do 10. u mjesecu za tekući mjesec (član 6. ugovora). U slučaju kašnjenja u plaćanju mjesečne zakupnine, zakupac je u obavezi platiti zakupodavcu i zakonsku zateznu kamatu na dospjelo neplaćeno potraživanje za svo vrijeme dužničke docnje (član 7. ugovora). Zakupac se, radi obezbjeđenja potraživanja zakupodavca mjesečnog iznosa zakupnine za poslovni prostor sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, tim ugovorom podvrgao neposrednom prinudnom izvršenju bez odlaganja na cjelokupnoj svojoj imovini (član 18. ugovora).

 

Kako je ovaj ugovor sačinjen u propisanoj formi (notarski obrađen), o pravu na zakupninu koja je mjesečno određena, sa zakonskom zateznom kamatom koja je odrediva i za što je dužnik pristao na izvršenje bez odlaganja, to nije bilo razloga da se ovakav Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne prihvati, jer ima sve elemente koje propisuje gore navedena zakonska odredba.

 

Izvršenik ne spori da nije plaćao zakupnine od 00.00.0000. godine do dana zaključenja ugovora o poklonu 00.00.0000. godine (kada je tražilac izvršenja prenio poslovni prostor u vlasništvo svojim kćerkama), a koju zakupninu tražilac izvršenja potražuje da se prinudno naplati u ovom izvršnom postupku.

 

Prema članu 102. Zakona o notarima, Otpravak originala u svrhu izvršenja izdaje se licima koja su u originalu označena kao povjerioci, odnosno njihovim pravnim sljednicima, pod uslovom da je dokazano ispunjenje uslova za izvršnost originala.

 

Na zahtjev povjerioca, ovdje tražioca izvršenja, notar MR je pod brojem OPU-…dana 00.00.0000. godine izdala otpravak originala u svrhu izvršenja na način kako je to predviđeno Zakonom o notarima (na prvoj strani pečat, odnosno štambilj OTPRAVAK ORIGINALA U SVRHU IZVRŠENJA i Potvrdu (uvezana uz ugovor) da taj otpravak – ugovor o zakupu poslovnog prostora broj OPU-… odgovara originalu.

 

Tu tvrdnju povjerioca, odnosno notara izdavanjem otpravka u svrhu izvršenja, da je potraživanje dospjelo, dužnik ima pravo da osporava u izvršnom postupku prigovorom da je to potraživanje isplaćeno. U konkretnom slučaju izvršenik nije osporio ni činjenicu da je potraživanje tražioca izvršenja dospjelo, niti da je isplaćeno.

 

Izvršenik nije prigovarao obračunu koji je sačinio vještak iz kojeg razloga nema ni razloga da se ne prihvati nalaz i mišljenje vještaka ekonomske struke SM od 00.00.000. godine. Prema mišljenju vještaka ukupan iznos zakupnine za period od 00.00.0000. do 00.00.0000. godine (sa danom dospijeća 10. za tekući mjesec) i zakonskom zateznom kamatom do 00.00.0000. godine (dan izrade nalaza) je 000.000,00 KM (glavni dug 00.000,00 KM i zakonska zatezna kamata 00.000,00 KM). Za period od 00.00.0000. do 00.00.0000. godine ukupan iznos zakupnine sa zakonskom zateznom kamatom je 000.000,00 KM (glavni dug 000.000,00 KM i zakonska zatezna kamata 00.000,00 KM).

 

Slijedom navedenog prvostepena odluka je u dijelu kojim je određeno izvršenje radi naplate potraživanja tražioca izvršenja, potvrđena primjenom odredbe člana 235. tačka 2. Zakona o parničnom postupku, u vezi sa članom 21. stav 1. Zakona o izvršnom postupku.

 

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjaluci broj 71 0 I 213000 20 Gž 4 od 12.10.2020. godine)

    

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh