Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

mail print fav manja slovaveca slova

Kako mogu dobiti informacije o predmetu

Stranke imaju mogućnost da se informišu o predmetima, koji se vode u ovom sudu, svakog dana u pisarnici, soba broj 11.

Osnovne podatke o predmetu, kao što su: broj predmeta ,stranke u predemetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično, možete dobiti od upisničara, a ako Vam je potreban uvid u spis onda će Vas uputiti do šefa sudske pisarnice koji će Vam omogućiti uvid u predmet po propisanim pravilima (stranka je dužna da podnese zahtjev za razgledanje i fotokopiranje spisa koji sadrži broj predmeta, ukoliko zahtjev podnosi punomoćnik, obavezan je uz zahtjev priložiti punomoć, te će ovlašteni referent za uprvljanje predmetima, nakon odobrenja postupajućeg sudije, informisati stranku o vremenu kada se spisi mogu razgledati i fotokopirati pod njegovim nadzorom, u skladu sa odlukom postupajućeg sudije).


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama

   
Zahtjev za pristup informacijama, u pisanoj formi, podnosi se Okružnom sudu u Banjoj Luci, na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini, u skladu sa članom 11. Zakona o slobodi pristupa informacija(„Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 20/01). 


Zahtjev mora imati dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davalac informacije (ovaj sud) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.

Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od podnosioca zahtjeva i sadržati podatke za kontakt sa podnosiocem zahtjeva.

Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnositelja zahtjeva, pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.
Ako je zahtjev sačinjen od strane lica na koje se odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom. Ako je zahtjev sačinjen od strane zakonskig zastupnika podnosioca zahtjevaili lica koje je ovlašćeno za pristup informaciji, to lice će potpisati zahtjev, pokazati svoj zakonom utvrđeni lični dokument sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju ili punomoć, kao i kopiju zakonom utvrđenog ličnog dokumenta podnosioca zahtjeva.

Vodič za pristup informacijama u Okružnom sudu u Banjaluci , kao i Obrazac zahtjeva za pristup informacijama se nalaze u rubrici "Zahtjevi za medijska obraćanja" (odnosi s javnošću-mediji-zahtjevi za medijska obraćanja).

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh