Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Sudski troškovi

Stranke u velikom broju slučajeva nisu upoznate sa mogućim troškovima koji se mogu pojaviti od početka do završetka parničnog/izvršnog postupka pred sudom. S ciljem pravovremenog informisanja stranaka o mogućem trošku kreiran je kalkulator troškova koji će im pomoći da dobiju podatke o eventualnim troškovima za različite faze u postupku prema važećim advokatskim tarifama u FBiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH te važećim propisima o sudskim taksama  Kantona u FBiH  i Republici Srpskoj. 

Prilikom procjene troška, a u skladu s važećim propisima vrši se obračun samo obaveznih faza sudskog postupka, od podnošenja tužbenog zahtjeva/prijedloga za izvršenje, zastupanja na pripremnom ročištu, zastupanje na glavnoj raspravi do  donošenja odluke.

Sve ostale nepredviđene situacije koje se mogu pojaviti (npr. vještačenje, dodatna pismena, dodatna ročišta) nisu uzete u obzir prilikom obračuna.

Pored toga, u skladu sa odredbama važećih zakona o parničnom postupku strana koja izgubi spor pored svojih troškova u većini slučajeva snosi i troškove suprotne strane, što također nije uzeto u obzir prilikom obračuna jer takav iznos nikad nije poznat prilikom početka sudskog spora.

Također bitno je istaći da sve stranke imaju mogućnost da svoj spor riješe putem sudske nagodbe ili putem medijacije, a sve detaljnije informacije mogu pronaći na web stranici suda ili na web stranici udruženja medijatora.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Hrvatskom, Srpskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh