Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Konferencija “Pravo na obrazloženu odluku – obavezan standard u postupku pred sudom”

04.01.2018.

AIRE Centar i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim savjetom Bosne i Hercegovine, organizovali su 6. i 7. novembra 2017. godine u Sarajevu prvu godišnju konferenciju o temi „Pravo na obrazloženu odluku – obavezan standard u postupku pred sudom“.

Konferencija se fokusirala na standarde Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi s pravom na obrazloženu sudsku odluku kao ključnog elementa prava na pravično suđenje. Diskutovalo se o praksi sudova u BiH u kontekstu tih standarda, a s ciljem unapređenja kvaliteta sudskih odluka, pravne sigurnosti i zaštite prava građana u BiH.

Na osnovu izloženih referata i vrlo angažovane diskusije, na skupu je zaključeno da se neće donositi obavezni zaključci, pri tome poštujući ustavnu i zakonsku nezavisnost i samostalnost učesnika skupa, ali su usvojene sljedeće poruke:

1. Pravo na obrazloženu sudsku odluku neodvojivo je od prava na pravično suđenje koje garantuju član II/3e) Ustava BiH i član 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda;
 
2. Pravo na obrazloženu odluku nije obaveza samo sudova, kako redovnih tako i ustavnih, nego svih tijela javne vlasti koji odlučuju u raznim postupcima, o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica;

3. Obrazložena odluka suda podrazumijeva njegovu nezavisnost, nepristrasnost i profesionalni pristup u rješavanju predmeta, bez obzira na to o kojem se postupku radi;

4. Na obrazloženu odluku ima pravo, prije svega stranka u postupku, ali i šira javnost. Od obrazložene odluke uveliko zavisi povjerenje stranke i javnosti u rad sudova. Obrazložena odluka obezbjeđuje pravo i na pravnu sigurnost i vla¬davinu prava generalno;

5. Sud nije dužan dati odgovor na svako pokrenuto pitanje, ali mora dati odgovor na ona pitanja koja su bitna za rješa¬vanje spora, bez obzira na to o kojoj se stranci u sporu radi (jednakost oružja);

6. Promjena sudske prakse je moguća, ali pod uslovom da je obrazložena, u protivnom postoji arbitrarnost koja vodi povredi;

7. Za obrazloženu odluku bitan je i integritet sudije koji postupa bez subjektivnosti, dakle isključivo na osnovu zakona i primjene prava;

8. Stranka u postupku ima pravo da dobije odgovor na pravno pitanje postavljeno u postupku, jer to podrazumijeva suštinski pristup sudu, a ne samo formalni, te štiti pojedinca od arbitrarnosti;

9. Nedostaci i protivrječnosti u obrazloženju odluke vode ka utvrđivanju povrede iz člana II/3e) Ustava BiH i člana 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda;

10. Ako niži sudovi nisu adekvatno obrazložili odluku, onda je višem sudu veoma teško prema pravnom lijeku kvalitetno preispitati odluku;

11. Sud mora za svoju odluku iznijeti objektivno prihvatljivo obrazloženje i ne smije obrazloženje svesti na fraze poput „tužilac nije uspio dokazati svoje navode“, a bez ulaska u analizu činjenica;

12. Jezik presude mora odgovarati materijalnim i procesnim odredbama zakona, jer će samo tada i stranka i javnost prihvatiti odluku;

13. S obzirom na to da se, prema Ustavu BiH, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda direk¬tno primjenjuje i ima supremaciju nad svim zakonima, sudovi su dužni prilikom primjene člana 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u dijelu koji se odnosi na obrazloženu odluku, primjenjivati standarde koje su Evropski sud za ljudska prava i Ustavni sud BiH već uspostavili;

14. Imajući u vidu složenost sudskog sistema u BiH, za vladavinu prava, pravnu sigurnost i zaštitu prava na pravično suđenje vrlo je važno da najviši sudovi u BiH što ujednačenije koriste standard prava na obrazloženu odluku;

15. Pravosudna konferencija uočava potrebu da iskaže interes i da dâ inicijativu akademskoj zajednici, tj. visokoškolskim ustanovama za uvođenje u nastavu izučavanja Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kao obaveznog ili fakultativnog predmeta;
 
16. Pravosudni forum smatra da je potrebno organizatorima ove konferencije inicirati izradu jedne brošure/smjernica za obrazloženu odluku u sudovima s ciljem obezbjeđenja ujednačene zaštite prava na pravično suđenje s aspekta prava na obrazloženu odluku, boljeg edukovanja sudija i drugih učesnika u postupku. S tim u vezi, organizatoru se sugeriše da pripremi nacrt vodiča (smjernica) koji bi se prije konačne izrade i distribucije dostavio učesnicima ove konferencije na komentar, sugestije i prijedloge;

17. Organizatori će u Zborniku radova, koji će biti široko distribuiran, objaviti sve radove koje su napisali govornici na Konferenciji;

18. Učesnici Konferencije zahvaljuju prije svega Centru AIRE iz Londona i Britanskoj vladi na materijalnoj podršci pri organizovanju ove konferencije i očekuju daljnju saradnju kako bi ovakve konferencije postale tradicionalne.

Više informacija možete naći u prilogu.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh