Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA SUDA OD DANA 04.05.2020. GODINE

05.05.2020.

Okružni sud u Banjaluci

Broj: 011-0-Su-V- 20-000 089

Banja Luka, 04.05.2020. godine      

 

Na osnovu odredbi člana 48. stav 2. Zakona o sudovima Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 37/12, 44/15 i 100/17), a postupajući u skladu sa Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, broj 08-02-2-1020-55/2020 od dana 30.04.2020. godine, Odlukom Narodne Skupštine Republike Srpske o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske, broj 02/1- 021-299/20-10 od dana 28.03.2020.godine, Uredbom sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 32/20), Obavještenjem Ministarstva pravde Republike Srpske, broj 08.020/052-2424/20-10 od dana 29.04.2020. godine, te važećim mjerama Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske i drugih nadležnih organa za upravljanje krizom na teritoriji Grada Banjaluka, predsjednica Okružnog suda u Banjaluci, donosi 

 

O D L U K U

 

o organizaciji rada Okružnog suda u Banjaluci, počev od dana 04.05. 2020. godine,

pa nadalje, do donošenja drugačije odluke

 

I

 

Ciljevi donošenja Odluke su:

 

1) sprečavanje daljeg širenja virusa COVID-19 (korona) i očuvanje života i zdravlja zaposlenih i svih lica koja pristupaju u Okružni sud u Banjaluci, te

2) postepena i kontrolisana liberalizacija radnih procesa, uz postepeno i kontrolisano ublažavanje mjera o organizaciji rada u sudu (u odnosu na mjere donesene odlukom suda od 23.03.2020. godine), s tim što stepen te liberalizacije svakodnevno mora biti u srazmjeri sa trenutnom epidemiološkom situacijom na području rada ovog suda, koja će se takodje svakodnevno i pratiti, a shodno kojoj situaciji će se ovom odlukom propisane mjere ublažavati ili eventualno uvoditi nove, u slučaju opravdanosti.

 

II

Sa danom 04.05.2020. godine, uvodi se novo radno vrijeme za zaposlene koji dolaze na posao, i to od 08:30 do 15:30 časova (za sat vremena kraće od redovnog koje se preporučuje Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, broj 08-02-2-1020-55/2020 od dana 30.04.2020. godine, i to samo zbog zdravstvenih razloga i potrebe zaposlenih za svježim vazduhom, jer isti neće moći u toku radnog vremena napuštati zgradu suda, ni za vrijeme dnevne pauze od redovnih 30 minuta, koju će koristiti u vremenu od 10:30 do 11:00 časova, ukoliko to nije neophodno, a ukoliko jeste, samo uz odobrenje predsjednice suda za sudije, odnosno sekretara suda za ostale zaposlene, što znači da su svi zaposleni dužni jutarnji obrok i osvježenje obezbjediti prilikom ulaska u zgradu suda. 

 

III 

U cilju obezbjedjenja što optimalnijeg i nesmetanog procesa rada, kao i očekivano povećanog obima poslova u junu mjesecu 2020. godine (u slučaju povoljnijih epidemioloških uslova), svi zaposleni dužni su korištenje preostalog dijela godišnjih odmora iz 2019. godine, započeti odmah nakon donošenja ove odluke, da bi isti iskoristili tokom mjeseca maja 2020. godine, i to u one dane kada to prema procjeni predsjednice suda bude moguće i optimalno za potrebe obavljanja odredjenih poslova i zadataka, što nužno ne mora biti u kontinuitetu.

IV

 U području krivične nadležnosti, predsjednica suda će sa glavnim okružnim javnim tužiocem Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i Specijalnim javnim tužiocem Republičkog javnog Tužilaštva u Banjaluci - Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, biti u redovnoj komunikaciji na dnevnom nivou i sa istima redovno usaglašavati preduzimanje sinhronizovanih i koordinisanih mjera, kao i liberalizaciju mjera u pogledu načina rada u krivičnoj oblasti, ukoliko za to budu postojali opravdani razlozi.

V

 Glavni pretresi, usmene rasprave i ročišta će se zakazivati i po mogućnosti i održati u predmetima zakonom odredjenim kao predmeti hitne prirode, kao i u hitnim postupcima iz krivične materije shodno članu 3. stav 4. Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske (u daljem tekstu: Uredba), u hitnim postupcima iz prekršajne materije iz člana 3. stav 5. Uredbe, i u hitnim postupcima u upravnim sporovima iz člana 4. stav 4. iste Uredbe, te će se održavati i u svim drugim predmetima, vodeći računa i o starosti predmeta, te broju učesnika u postupku.

Isti će se održavati, u pravilu, u sudnicama Okružnog suda u Banjaluci, ukoliko u istima, obzirom na broj učesnika u postupku, bude moguće obezbjediti socijalnu distancu od dva metra izmedju svih prisutnih i uz konstantno prirodno provjetravanje, a izuzetno, po procjeni predsjednika vijeća, u slučaju većeg broja učesnika u postupku, i u komfornijim i uslovnijim sudnicama Osnovnog suda u Banjaluci, na osnovu dogovora rukovodioca oba suda.

Sudija ili predsjednik vijeća može iz razloga iz člana 1. Uredbe na ročištu ograničiti, ili privremeno, djelimično ili u cjelosti isključiti prisustvo javnosti.

O zakazivanju glavnih pretresa, usmenih rasprava i ročišta odmah će biti istaknuta obavijest na zvaničnoj web stranici Okružnog suda u Banjaluci, te će se pisana obavijest uputiti i i nadležnim tužilaštvima, Advokatskoj komori Republike Srpske, Pravobranilaštvu Republike Srpske i Kazneno-popravnom zavodu Tunjice - Banjaluka.

VI

Shodno prostornim mogućnostima Okružnog suda u Banjaluci i uslovima za socijalnu distancu od dva metra izmedju svih prisutnih, te shodno obavezi obezbjedjenja zdravstvene i epidemiološke zaštite svih zaposlenih u sudu, kao i lica koja po pozivu dolaze u sud, a vodeći računa o ravnomjernom opterećenju svih, na posao u zgradu suda dnevno može doći onoliko zaposlenih koliko je neophodno za odvijanje nesmetanog procesa rada u, za sada planiranom obimu, pa će tako, osim predsjednice suda ili zamjenice iste, na posao moći pristupiti -

1. U periodu od 04. 05. - 15. 05.2020. godine, maksimalno 10 -11 sudija, i to:

·     u okviru krivičnih odjeljenja - jedno vijeće dnevno, prvostepeno ili drugostepeno (ne istovremeno u isti dan i jedno i drugo), kao i dežurni sudija, te Kpp sudija po potrebi (dakle, ukupno četvoro, a po potrebi do pet sudija), i jedan do dva viša stručna saradnika),

·     u okviru gradjanskog odjeljenja - jedno redovno vijeće dnevno ili „ad hoc“ vijeće u slučaju hitnosti (ne istovremeno u isti dan i jedno i drugo), kao i dežurni sudija (dakle, ukupno četvoro sudija) i jedan do dva viša stručna saradnika,

·     u okviru Upravnog odjeljenja - dvoje dežurnih sudija dnevno ili „ad hoc“ vijeće u slučaju potrebe (dakle, ukupno dvoje, a po potrebi do troje sudija).

2. U periodu od 18. 05. - 29. 05.2020. godine, samo u slučaju poboljšanja epidemiološke situacije (u odnosu na prethodno označeni period) - maksimalno 16 -17 sudija, i to:

·     u okviru krivičnih odjeljenja - dva vijeća dnevno, po jedno prvostepeno i jedno drugostepeno, te Kpp sudija po potrebi (dakle, ukupno šest, a po potrebi, do sedam sudija), i jedan do dva viša stručna saradnika),

·     u okviru gradjanskog odjeljenja - dva drugostepena, redovna vijeća dnevno, ili u slučaju hitnosti - jedno redovno, i jedno „ad hoc“ vijeće (dakle, ukupno šest sudija) i jedan do dva viša stručna saradnika,

·     u okviru Upravnog odjeljenja - četvoro sudija dnevno (tako da po potrebi mogu formirati i „ad hoc“ vijeća).

3. U periodu od  01. 06. - 19. 06. 2020. godine, samo u slučaju poboljšanja epidemiološke situacije (u odnosu na prethodno označeni period) - maksimalno 26 sudija, i to:

·     u okviru krivičnih odjeljenja - sve sudije tih odjeljenja (dakle, ukupno četvoro sudija  rasporedjenih na prvostepeni i četvoro sudija rasporedjenih na drugostepeni krivični i prekršajni referat), i svi viši stručni saradnici (računajući i Nikolinu Bajić, primljenu u okviru Projekta IPA),

·     u okviru gradjanskog odjeljenja - četiri drugostepena, redovna vijeća dnevno, ili u slučaju hitnosti - tri redovna, i jedno „ad hoc“ vijeće (dakle, ukupno 12 sudija) i svi viši stručni saradnici,

·     okviru Upravnog odjeljenja - šest sudija dnevno (tako da po potrebi mogu formirati i „ad hoc“ vijeća).

4. U periodu od 19. 06. 2020. godine, pa nadalje - samo u slučaju za život i zdravlje ljudi bezbjedne epidemiološke situacije - rad svih sudija (32 sa predsjednicom suda) i svih zaposlenih - i to u punom kapacitetu.

Organizacija rada opisana pod tačkama 1- 4 u naznačenim vremenskim periodima biće izmijenjena tako što će se broj sudija i ostalih zaposlenih, kojima je ovom odlukom dozvoljen dolazak na rad u sud, smanjiti u slučaju pogoršanja aktuelne epidemiološke situacije u Gradu Banjaluci, ako kao takva bude zvanično objavljena od nadležnih organa.

VII

U svakom od navedenih perioda, shodno prostornim mogućnostima Okružnog suda u Banjaluci za rad u uslovima socijalne distance, te shodno obavezi obezbjedjenja zdravstvene i epidemiološke zaštite svih zaposlenih u sudu, kao i lica koja po pozivu dolaze u sud, a vodeći računa o ravnomjernom opterećenju svih, na posao u zgradu suda može dnevno doći onoliko zaposlenih koliko je neophodno za odvijanje nesmetanog procesa rada u obimu planiranom, za naznačeni period, prema broju sudija i viših stručnih saradnika prisutnih na poslu, u skladu sa Rasporedom poslova sačinjenim od strane sekretara suda, odnosno i šefa pisarnice - za radnike pisarnice i sudske asistente daktilografe, koji su neophodno potrebni za rad sudija koji su na poslu, a u skladu sa rasporedima sudija koji su odredjenog dana na poslu, sačinjenim od strane predsjednika odjeljenja.

 

VIII

Broj sudija i ostalih zaposlenih koji će dolaziti na posao u sud u periodu koji slijedi, predsjednica suda može i drugačije odrediti, u zavisnosti od epidemiološke situacije u Gradu Banjaluka, procijenjene od nadležnih organa. 

IX

Svi zaposleni koji odredjenog dana nisu rasporedjeni za rad u sudu, dužni su tog radnog dana, u ovom odlukom propisanom radnom vremenu, obavljati rad kod kuće, a koji je i za naredni  period propisan mjerama Republičkog štaba za vanredne situacije (koje su produžene do 11.05. 2020. godine), i to sudije (i pod njihovim mentorstvom i viši stručni saradnici)  - na osnovu dokumenata eksportovanih putem CMS ili na drugi odgovarajući način, a stali zaposleni prema uputama rukovodilaca organizacionih jedinica.

                                                             X

U Okružnom sudu u Banjaluci, prijem i otprema pismena u narednom periodu vršiće se putem preduzeća „Pošte Srpske“, a lično dostavljanje podnesaka i pismena, putem sudskih dostavljača, vršiće se samo u hitnim postupcima koji su propisani članom 7. Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske.

XI

Pritvorenicima upućenim u Kazneno popravne ustanove u Republici Srpskoj posjete su i dalje dozvoljene samo za njihove branioce, a ne i za članove porodice i druga lica.

                                                             XII

U skladu sa odredbama Zakona o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 63/14, 110/16 i 100/17) i Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 63/18), i dalje preduzimati sve mjere da se lica, kojima je izrečena kazna zatvora u prekršajnom postupku, ne upućuju na izdražavanje iste u Kazneno - popravne ustanove, u cilju sprečavanja daljeg širenja Covid -19 (korona) virusa.

                                                             XIII

Okružni sud u Banjaluci dužan je odmah, a naročito prije dalje liberalizacije mjera i uspostavljanja novog načina rada, obezbjediti dovoljan broj svih potrebnih zaštitnih i dezinfekcionih sredstava, radi obavezne upotrebe, kako na samom ulasku u zgradu suda, tako i za sve zaposlene u njihovim radnim prostorijama, o čijoj upotrebi i korištenju će se svakodnevno voditi evidencija od strane zaposlenog koji bude zadužen za izdavanje takvih sredstava.

                                                              XIV

Pored ostalih preporuka nadležnih epidemioloških, sanitarnih i drugih institucija, zaštitna sredstva posebno treba da obuhvate: postavljanje korita za dezinfekciju obuće (dezobarijera) na ulazima u zgradu Okružnog suda u Banjaluci, postavljanje dozera sa dezinfekcionim sredstvom za ruke na ulazima u zgradu istog suda, mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerom na ulazima u sud (kao i mjerenje temperature kontaktnim toplomjerom, koji se smije koristiti zbog higijenskih razloga samo za jednokratnu upotrebu, i to isključivo uz dozvolu osobe kojoj se mjeri temperatura, a u slučaju dobijanja različitih vrijednosti tokom ponovljenog mjerenja, koje se može izvršiti radi provjere).

 

 

XV

Za sve koji stupe u zgradu Okružnog suda u Banjaluci, obavezno je nošenje zaštitne maske i zaštitnih rukavica tokom boravka u zgradi suda, a u skladu sa ukazanom potrebom ili preporukama epidemiološko-sanitarnih službi i obavezno je i organizovanje dezinfekcije svih prostorija u zgradi suda, po isteku svakih 48 časova od prethodne dezinfekcije, a posebno javno dostupnih prostorija suda kao što su hodnici, pisarnica, protokoli, prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode, sudnice, prostorije za saslušanje, toaleti i sl.).  

XVI

Predsjednica suda dužna je obezbijediti sredstva i naložiti što hitnije provodjenje procedure za nabavku i postavljanje barijera od pleksiglasa, odgovarajućih dimenzija, u najfrekventnijim prostorijama suda – u sudnicama u prizemlju zgrade i na prvom spratu, u prostorijama sudske pisarnice, u prostoriji u kojoj će se vršiti i nadgledati vršenje uvida u spise, u prostorijama Odjela za podršku svjedocima, kao i u kancelariji tehničkog sekretara suda, te je dužna organizovati i preduzeti i druge preventivno- tehničke mjere, za koje ocijeni da su odgovarajuće za zgradu suda i za trenutnu epidemiološku situaciju.

XVII

Predsjednica suda dužna je sačiniti Plan liberalizacije mjera u Okružnom sudu u Banjaluci, te isti dostaviti Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VSTV BiH)Ministarstvu pravde Republike Srpske i Advokatskoj Komori Republike Srpske, uz obavezu obezbjedjenja adekvatnih zaštitinih sredstava, neophodnih za tu liberalizaciju mjera, a u slučaju nemogućnosi obezbjedjenja dovoljne količine i vrste tih sredstava, ista će o tome obavjestiti Ministasrtvo pravde Republike Srpske, te VSTV BiH, u cilju obezbjeđenja tih sredstava, s tim što se neće započinjati sa liberalizacijom mjera, dok se navedena sredstva ne obezbjede, već će se u tom slučaju nastaviti sa dosadašnjim načinom rada, shodno ranije važećim odlukama VSTV BiH i odluci o organizaciji rada Okružnog suda u Banjaluci od 23.03.2020. godine.

XVIII

O svim mjerama u organizaciji rada, predsjednica suda će obavijestiti VSTV BiH, Ministarstvo pravde Republike Srpske i Advokatsku komoru Republike Srpske, te će obezbjediti da se jasna uputstva o organizaciji rada suda i o načinu ponašanja svih koji ulaze u zgradu suda, istaknu na glavnom i sporednom ulazu u sud.

            XIX

Ova Odluka stupa na snagu ODMAH i trajaće sve dok traju vanredne okolnosti uzrokovane virusom Covid 19 (korona) u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini.


Predsjednica suda 

Marija Aničić Zgonjanin

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh