Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Program stručnog usavršavanja i početne obuke za 2020. godinu kreiran od strane Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

22.01.2020.

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ima posebno zadovoljstvo predstaviti vam Program stručnog usavršavanja i početne obuke sudija i javnih tužilaca za 2020. godinu koji je kreiran na bazi Zakona o Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, analize potreba za edukacijom nosilaca pravosudnih funkcija, iskazanog interesa pravosudne zajednice, prijedloga pravosudnih institucija, preporuka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, prijedloga stalnih edukatora, sudija i javnih tužilaca u BiH, nevladinih i međunarodnih organizacija, kao i na osnovu analize različitih sudskih odluka, posebno odluka Evropskog suda za ljudska prava.

 

Namjera nam je unaprijediti transparentnost informisanja o aktivnostima u Programu, stoga vam ovaj program dostavljamo lično u namjeri da vam omogućimo uvid u sve planirane aktivnosti tokom naredne godine.

 

Program stručnog usavršavanja i početne obuke za 2020.godinu sadrži veliki broj tema, koje su odabrane na osnovu analize i procjene svih dosadašnjih aktivnosti vezanih za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija, a koje odgovaraju potrebama obuke za stručno usavršavanje i edukaciju koja vas priprema i osposobljava za efikasno obavljanje funkcije na koju ste izabrani.

 

Na osnovu Programa stručnog usavršavanja i početne obuke sudija i javnih tužilaca će se sprovoditi nastava i obuka radi stručnog usavršavanja, pri tome garantujući sudijama i javnim tužiocima održavanje i proširivanje njihovih znanja iz oblasti najnovijih naučnih i stručnih dostignuća u oblasti prava, sudske i tužilačke prakse drugih zemalja, pravne tehnike, kulture i društvenih odnosa, koje je neophodno za obavljanje njihove funkcije.

 

Kvalitet rada nosilaca pravosudnih funkcija, između ostalog, u mnogome zavisi i od kvalitetnog Programa stručnog usavršavanja i početne obuke nosilaca pravosudnih funkcija, a što doprinosi unapređenju efikasnosti pravosuđa, pravnoj sigurnosti i jačanju povjerenja javnosti u pravosuđe u Republici Srpskoj i BiH.

 

Osnovni cilj Centra je unaprijediti mogućnosti ne samo vašeg aktivnog učešća u okviru edukativnih aktivnosti, nego i način vaše kvalitetne pripreme, iznošenje vašeg pravnog stava i omogućiti vam interaktivan rad i adekvatnu i konstruktivnu diskusiju sa vašim kolegama.

 

Kroz edukaciju koju provodi Centar stiču se vještine u donošenju odluka, što zahtjeva ne samo izuzetno poznavanje prava i metoda rada, nego i sposobnost pravilnog korištenja ličnih vještina (soft skills) koje su vam potrebne u svakodnevnom radu, jer je neophodno da pravosudne institucije raspolažu kompetentnim sudijama i tužiocima, koji znaju pravilno primjeniti Zakon.

 

Ovom prilikom želimo vas informisati da na našoj web stranici možete pronaći ovaj Program i sve informacije o Centru, te informacije o trenutnim i budućim aktivnostima Centra.

 

Iskreno se nadamo da ćete u okviru Programa prepoznati teme za koje smatrate da su korisne kako za vaše stručno usavršavanje u okviru referata na kojem radite, tako i za početnu obuku, te da ćete se aktivno uključiti u realizaciju ovog programa i na taj način doprinijeti unapređenju sistema obuke sudija i javnih tužilaca, stručnih saradnika i pripravnika, kao budućih sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

 

S poštovanjem.

D I R E K T O R

Tomislav Čavić s.r.

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Program CEST RS 2020