Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska odjeljenja

02.09.2010.

Unutrašnja organizacija


Unutrašnja organizacija suda uređena je Zakonom o sudovima Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 111/04, 109/05, 37/06, 17/08 i 119/08) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji  i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci.
Zakonom je propisano (član 36.) da predsjednik suda, uz saglasnost ministra pravde, donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u skladu sa kriterijumima za određivanje ukupnog broja radnika u sudovima koje utvrđuje ministar pravde Republike Srpske.
Nakon davanja saglasnosti ministra pravde, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predsjednik suda dostavlja Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci (Pravilnik broj: 011-0-Su-07-001 151 od 22.10.2007.godine) uređena je unutrašnja organizacija ovog suda i izvršen raspored poslova na izvršioce.
Predsjednik suda je odgovoran za rukovođenje cjelokupnim sudom i sudskom upravom i predstavlja sud pred drugim organima i organizacijama.
Sekretar suda je odgovoran za pravilno i blagovremeno obavljanje administrativnih, tehničkih i finansijskih poslova u sudu.
U skladu sa odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, kojom je određeno da ovaj sud ima 34 sudije (30 redovnih i 4 dodatne sudije) ukuljučujući i predsjednika suda, te u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kriterijuma za određivanje broja administrativno-tehničko-pomoćnog osoblja u sudovima Republike Srpske, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banja Luci utvrđeno je da ovaj sud ima ukupno 67 radnika (svi ostali zaposleni osim sudija i predsjednika suda), te jednog radnika koji obavlja poslove sekretara suda.
Organizacione jedinice Okružnog suda u Banjaluci su:
- Krivično-prekršajno odjeljenje,
- Građansko odjeljenje,
- Upravno odjeljenje,
- Posebno odjeljenje za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala,
- Odjeljenje sudske uprave.

Krivično-prekršajnim odjeljenjem, Građanskim odjeljenjem i Upravnim odjeljenjem rukovode predsjednici odjeljenja, koji se određuju iz reda sudija godišnjim rasporedom poslova.
Odjeljenjem sudske uprave rukovodi predsjednik suda, a sekretar suda u okviru ovlašćenja koja su mu data.
Odjeljenje sudske uprave ima svoje niže unutrašnje jedinice (odsjeke) i to:
- Odsjek za administrativno-tehničke poslove. U okviru ovog odsjeka su šef sudske pisarnice, pet upisničara, jedan arhivar, dva referenta za prijem i otpremu pošte i 27 daktilografa,
- Odsjek za računovodstveno-materijalne poslove. U okviru ovog odsjeka su šef računovodstva, glavni knjigovođa, referent za obračun plata i likvidator, te referent za blagajničke poslove,
- Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije. U ovom odsjeku nalaze se šef odsjeka i tehničar za informaciono-komunikacione tehnologije,
- Odsjek za pomoćno-tehničke poslove. U ovom odsjeku nalaze se ekonom, sudski dostavljač, vozač, radnik na održavanju instalacija i opreme, radnik na poslovima telefoniste, radnik na poslovima obezbjeđenja i četiri radnika na održavanju čistoće.

Osim naprijed navedenih, u sudu postoje i radna mjesta stručnih saradnika (15 izvršilaca), sudijski pripravnici (četiri izvršioca sa zaključenim ugovorom o radu i 8 izvršilaca bez zaključenog ugovora o radu - volonteri), referent za bibliotekarske i arhivske poslove (jedan izvršilac), tehnički sekretar (jedan izvršilac) i portparol - sudski administrator.
U sudu se održavaju sjednice svih sudija i kolegijumi.
Sjednica svih sudija suda održava se radi raspravljanja pitanja od značaja za unapređenje rada suda i ostvarenja njegove osnovne funkcije, kao i drugih pitanja predviđenih zakonom.
Kolegijum predsjednika suda sačinjavaju predsjednik suda, njegov zamjenik i predsjednici sudskih odjeljenja. Stručni kolegijum sačinjavaju predsjednik suda i sve sudije, a kolegijum sudske uprave sačinjavaju predsjednik suda, sekretar i rukovodioci organizacionih jedinica suda, te drugi zaposleni koje predsjednik suda uključi u rad kolegijuma. Kolegijum predsjednika suda je obrazovan radi praćenja, planiranja i unapređenja rada sudskih odjeljenja, a posebno analize ažurnosti i efikasnosti rada suda. Na stručnom kolegiju se razmatraju sva pitanja koja se odnose na poslove iz djelokruga rada suda, a naročito: ostvareni rezultati za prethodni period, analiza stanja svakog sudskog referata po odjeljenjima, analiza nerješenih stari predmeta, broj predmeta kojim je zadužen svaki sudija, broj završenih i nerješenih predmeta po sudijama, rad po prioritetnim predmetima, ažurnost suda i ažurnost rada svakog sudije i ostalih zaposlenih, iskorišćenost radnog vremena, mogućnost za unapređenje metoda rada, stručno usavršavanje sudija i ostalih zaposlenih, ostvarivanje programa rada suda i izvještaja o radu, kao i druga pitanja važna za rad suda. Kolegijum sudske uprave je obrazovan radi praćenja, planiranja i unapređenja sudske uprave.
RASPOREĐIVANJE PREDMETA

Raspoređivanje predmeta vrši se sudijama po odjeljenjima (Krivično-prekršajnom, Građanskom i Upravnom), zavisno od vrste predmeta. Predmeti se  raspoređuju sudijama u rad po principu slučajnog uzorka i tako da se obezbijedi raspoređivanje jednakog broja predmeta svakom sudiji.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh