Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska odjeljenja

02.09.2010.

Predsjednik Okružnog suda u Banjaluci


Dužnost predsjednika Okružnog suda u Banjaluci obavlja Marija Aničić-Zgonjanin od 01.04.2016. godine.


Za zamjenicu predsjednice suda određena je sudija Mira Došenović.


Predsjednici odjeljenja Okružnog suda u Banjaluci:


Predsjednik Krivično-prekršajnog odjeljenja je sudija Svetlana Marić.


Predsjednik Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je sudija Snježana Kudrić.


Predsjednik Građanskog odjeljenja je sudija Borislav Trifunović.


Predsjednik Upravnog odjeljenja je sudija Sanja Stefanović.


Sekretar suda je Milena Marković


Rukovodilac Odsjeka za računovodstvo i materijalno-finansijske poslove je Stojanka Stanković. 


Šef pisarnice je Vera Nježić.


Šef odsjeka za informacionu i komunikacionu tehnologiju je Goran Vuković, dipl. ing.


Rukovodilac odjela za podršku svjedocima je Olga Lola Ninković.


Unutrašnja organizacija suda uređena je Zakonom o sudovima Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 37/12, 44/15 i 100/17) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci.

Zakonom je propisano (član 55. stav 2.) da predsjednik suda, uz saglasnost ministra pravde, donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u skladu sa kriterijumima za određivanje ukupnog broja radnika u sudovima koje utvrđuje ministar pravde Republike Srpske.  

Nakon davanja saglasnosti ministra pravde, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predsjednik suda dostavlja Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci (Pravilnik broj 011-0-Su-15-000 826 od 02.06.2015. godine, sa izmjenama od 24.03.2016. godine, 30.08.2018. godine i 30.11.2020. godine) uređena je unutrašnja organizacija ovog suda i izvršen raspored poslova na izvršioce.

Predsjednik suda je odgovoran za rukovođenje cjelokupnim sudom i sudskom upravom i predstavlja sud pred drugim organima i organizacijama.

Sekretar suda je odgovoran za pravilno i blagovremeno obavljanje administrativnih, tehničkih i finansijskih poslova u sudu.

U skladu sa Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, kojom je određeno da ovaj sud ima 38 sudija (34 redovne i 4 dodatne sudije), uključujući i predsjednika suda, te u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kriterijuma za određivanje broja administrativnog i pomoćno-tehničkog osoblja u sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 84/06), za vršenje poslova i zadataka u Sudu utvrđuje se ukupno 86 radnika i jedan radnik koji obavlja poslove i zadatke sekretara Suda.

Organizacione jedinice Okružnog suda u Banjaluci su:


KRIVIČNO-PREKRŠAJNO ODJELJENJE


1. Svetlana Marić, predsjednica odjeljenja,
2. Marija Aničić-Zgonjanin,
3. Snježana Kudrić,
4. Pane Gavrić 
5. Olga Pantić,
6. Branimir Jukić,
7. mr Srđan Forca,
8. Dragan Aćić,
9. Blagoje Dragosavljević.                                                                                                                                 10. Dragan Uletilović


POSEBNO ODJELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE, ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKE PRIVREDNOG KRIMINALA


U sastav ovog odjeljenja ulaze sve sudije krivično-prekršajnog odjeljenja. Predsjednik posebnog odjeljenja je sudija Snježana Kudrić


GRAĐANSKO ODJELJENJE


1. Borislav Trifunović, predsjednik odijeljenja,
2. Biljana Majkić-Marinković,
3. Mirjana Radević,
4. Petra Bijelić,
5. Jasna Šatara,
6. Aida Ajdar,
7. Nadira Šibonjić,
8. Nermana Sadiković,
9. Željko Ković,
10. Nevenka Mitrić,
11. Biljana Vidimlić,
12. Sadeta Veladžić.

UPRAVNO ODJELJENJE


1. Sanja Stefanović, predsjednica odijeljenja,
2. Darko Stamenić,
3. Tatjana Stupar,
4. Sunita Šukalo
5. Aleksandra Mirosljević-Ždral
6. Vesna Mišić,

7. Mira Došenović,

8. dr Milan Blagojević,

9. Gordana Stevandić,

10. Milica Đurić


Odjeljenje sudske uprave


Krivično-prekršajnim odjeljenjem, Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije i najtežih oblika privrednog kriminala, Građanskim odjeljenjem i Upravnim odjeljenjem rukovode predsjednici odjeljenja, koji se određuju iz reda sudija godišnjim rasporedom poslova.

Odjeljenjem sudske uprave rukovodi predsjednik suda, a sekretar suda u okviru ovlašćenja koja su mu data.

Odjeljenje sudske uprave ima svoje niže unutrašnje jedinice (odsjeke) i to:


- Odsjek za administrativno-tehničke poslove. U okviru ovog odsjeka su šef sudske pisarnice, pet upisničara, analitičar upisničar, jedan arhivar, dva referenta za prijem i otpremu pošte, dva sudska dostavljača i 35 daktilografa,


- Odsjek za računovodstveno-materijalne poslove. U okviru ovog odsjeka su šef računovodstva, glavni knjigovođa, referent za obračun plata i likvidator, te referent za blagajničke poslove,


- Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije. U ovom odsjeku nalaze se šef odsjeka i tehničar za informaciono-komunikacione tehnologije,


- Odjel za podršku svjedocima. U okviru odjela nalazi se rukovodilac odjela za podršku svjedocima i stručni savjetnik-psiholog


- Odsjek za pomoćno-tehničke poslove. U ovom odsjeku nalaze se ekonom, vozač, radnik na održavanju instalacija i opreme, radnik na poslovima telefoniste, radnik na poslovima obezbjeđenja i četiri radnika na održavanju čistoće.


Osim naprijed navedenih, u sudu postoje i radna mjesta viših stručnih saradnika (15 izvršilaca), sudijski pripravnici (četiri izvršioca sa zaključenim ugovorom o radu i 8 izvršilaca bez zaključenog ugovora o radu - volonteri), referent za bibliotekarske i arhivske poslove (jedan izvršilac), tehnički sekretar (jedan izvršilac) i portparol (jedan izvršilac).

U sudu se održavaju sjednice svih sudija i kolegijumi.

Sjednica svih sudija suda održava se radi raspravljanja pitanja od značaja za unapređenje rada suda i ostvarenja njegove osnovne funkcije, kao i drugih pitanja predviđenih zakonom.

Kolegijum predsjednika suda sačinjavaju predsjednik suda, njegov zamjenik i predsjednici sudskih odjeljenja. Stručni kolegijum sačinjavaju predsjednik suda i sve sudije. Kolegijum sudske uprave sačinjavaju predsjednik suda, sekretar i rukovodioci organizacionih jedinica suda, te drugi zaposleni koje predsjednik suda uključi u rad kolegijuma. Kolegijum predsjednika suda je obrazovan radi praćenja, planiranja i unapređenja rada sudskih odjeljenja, a posebno analize ažurnosti i efikasnosti rada suda. Na stručnom kolegiju se razmatraju sva pitanja koja se odnose na poslove iz djelokruga rada suda, a naročito: ostvareni rezultati za prethodni period, analiza stanja svakog sudskog referata po odjeljenjima, analiza nerješenih stari predmeta, broj predmeta kojim je zadužen svaki sudija, broj završenih i nerješenih predmeta po sudijama, rad po prioritetnim predmetima, ažurnost suda i ažurnost rada svakog sudije i ostalih zaposlenih, iskorišćenost radnog vremena, mogućnost za unapređenje metoda rada, stručno usavršavanje sudija i ostalih zaposlenih, ostvarivanje programa rada suda i izvještaja o radu, kao i druga pitanja važna za rad suda. Kolegijum sudske uprave je obrazovan radi praćenja, planiranja i unapređenja sudske uprave.


RASPOREĐIVANJE PREDMETA


Raspoređivanje predmeta vrši se sudijama po odjeljenjima (Krivično-prekršajnom, Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Građanskom i Upravnom odjeljenju), zavisno od vrste predmeta. Predmeti se  raspoređuju sudijama u rad automatski, po principu slučajnog uzorka i tako da se obezbijedi raspoređivanje jednakog broja predmeta svakom sudiji.

Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh