Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Do uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka u bilo kom općinskom ili osnovnom sudu

15.09.2017.

Od avgusta proširena primjena Modula za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u prvostepenim sudovima u BiH

Od početka aprila 2017. godine, građani Bosne i Hercegovine znatno brže i lakše mogu doći do uvjerenja o vođenju, odnosno nevođenju krivičnog postupka, zahvaljujući primjeni Modula za izdavanje ovih uvjerenja implementiranog u okviru Sistema za upravljanje predmetima u sudovima – CMS.

Primjenom ovog Modula, podnosioci zahtjeva su uvjerenja mogli dobiti u općinskom, odnosno osnovnom sudu prema njihovom mjestu prebivališta, odnosno sjedišta za sva pravna lica, te boravišta za sva strana fizička lica. Od početka avgusta, građani, pravna lica i osobe sa boravištem u Bosni i Hercegovini mogu podnijeti zahtjev i dobiti uvjerenje o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u bilo kom osnovnom ili općinskom sudu, kao i odjeljenjima ovih sudova.

Zahvaljujući izmjenama Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH, kao i Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju u Republici Srpskoj, putem Modula za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka, od 5. avgusta 2017. godine, građani mogu podnijeti zahtjev i dobiti uvjerenje o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u bilo kom prvostepenom sudu u Bosni i Hercegovini.

Uz značajno ubrzanje postupka izdavanja uvjerenja, te mogućnosti podnošenja zahtjeva i izdavanja uvjerenja u svim sudovima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na prebivalište podnosioca, nova uvjerenja se izdaju na osnovu podataka o vođenju krivičnih postupaka pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini, čime je značajno unaprijeđena sveobuhvatnost izdatih uvjerenja i pravna sigurnost u zemlji. Ovakvim rješenjem, podnosioci zahtjeva više nemaju potrebu putovati u sjedište drugostepenog suda ili čekati da prvostepeni sud službenim putem pošalje zahtjev na provjeru drugostepenom sudu kako bi dobili uvjerenje, čime građani i drugi tražioci uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka ostvaruju kako vremensku, tako i materijalnu uštedu u odnosu na raniju situaciju, koja je nerijetko zahtijevala da tražioci uvjerenja putuju u drugi grad u kome se nalazi sud nadležan za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka.

Procedura izdavanja uvjerenja se u najvećem broju sudova izvrši odmah po predaji zahtjeva za izdavanje uvjerenja, uz uplatu odgovarajućeg iznosa sudske takse. Građani Bosne i Hercegovine i osobe koje imaju prijavljeno boravište u zemlji, kao i pravna lica mogu dobiti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka u najbližem općinskom ili osnovnom ili odjeljenju suda.

Modul za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u okviru nove generacije Sistema za upravljanje predmetima u sudovima – CMS razvijen je uz pomoć Evropske unije kroz projekt „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog informaciono-komunikacionog sistema“ – IPA 2013.


- KRAJ  -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Informacija o početku primjene Modula za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u svim prvostepenim sudovima u BiH

09.06.2017.

Modul za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka (u nastavku Modul) započeo je sa primjenom 03.04.2017.godine u svim prvostepenim sudovima u BiH. Putem ovog Modula uvjerenje se izdaje u općinskom/osnovnom sudu prema mjesta prebivališta podnosioca zahtjeva, odnosno sjedišta za sva pravna lica, te boravišta za sva strana fizička lica.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja kao i sam obrazac uvjerenja propisan je Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije BiH i Brčko distrikta BiH te Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju Republike Srpske. Obrazac zahtjeva moguće je pronaći u zgradi općinskog/osnovnog suda mjesta prebivališta odnosno boravišta, te je potrebno nakon što se isti popuni i uplati sudska taksa predati na pisarnu suda. Sudska taksa za podnošenje zahtjeva regulisana je važećim zakonima o sudskim taksama kantona u FBiH, Zakonom o sudskim taksama RS i Zakonom o sudskim taksama Brčko distrikta BiH. Pretraga se obavlja putem nove verzije CMS sistema, a ista obuhvata sve eventualne krivične postupke koji se protiv date osobe vode pred sudovima u BiH.

Treba istaći da ovakav način izdavanja uvjerenja predstavlja značajnu kako vremensku tako i materijalnu uštedu za sve podnosioce zahtjeva imajući u vidu veličinu pojedinih kantona odnosno okruga te shodno tome i udaljenost pojedinih kantonalnih/okružnih sudova od mjesta prebivališta podnosioca zahtjeva koji su prethodno izdavali ova uvjerenja. Dodatna olakšica za sve podnosioce zahtjeva svakako je i činjenica da svi sudovi u čijem sastavu egzistiraju i izdvojena odjeljenja mogu uvjerenje o vođenju/nevođenju krivičnog postupka izdavati i u ovim odjeljenjima bez potrebe dolaska osobe u sjedište suda.


 - KRAJ  -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh